Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ogłasza postępowanie w celu pozyskania specjalisty ds. badań naukowych (pedagogika penitencjarna lub resocjalizacja)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2021

Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ogłasza postępowanie w celu pozyskania specjalisty  ds. badań naukowych (pedagogika penitencjarna lub resocjalizacja).

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie)

Zakres obowiązków na stanowisku będzie obejmował w szczególności:

 • Osoba będzie specjalistą (członkiem) zespołu badawczego działającego) w ramach projektu „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej” realizującego zadania badawcze z zakresu pedagogiki pracy i zarzadzania zasobami ludzkimi, między innymi w zakresie opisu ról zawodowych i budowania profili kompetencyjnych z uwzględnieniem KPI  (Key Performance Indicators). Badanie prowadzone będzie zgodnie z paradygmatem humanistyczno-hermeneutycznym i założeniami  sekwencyjno-transformacyjnego modelu badawczego.
 • Przewidywana jest możliwość kontynuacji współpracy przy realizacji kolejnego etapu badań związanego z konstruowaniem i opracowaniem modelu doskonalenia zawodowego.

Wykształcenie i umiejętności Kandydata:

 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • Posiadanie wykształcenia specjalistycznego zgodnego z opisem stanowiska oraz odpowiednich kwalifikacji w obszarze prowadzonych badań  w zakresie nauk społecznych  ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki penitencjarnej lub resocjalizacji  lub nauk pokrewnych i kompetencji potwierdzonych dorobkiem naukowym,
 • Władanie biegle językiem polski,
 • Posiadanie udokumentowanego – co najmniej 3-letniego dorobku dydaktycznego lub naukowego, bądź co najmniej 3-letniej praktyki w prowadzeniu szkoleń w obszarze prowadzonych badań z uwzględnieniem pedagogiki penitencjarnej lub resocjalizacji  Mile widziana znajomość języka angielskiego lub norweskiego.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do Rektora-Komendanta  o zawarcie umowy cywilnoprawnej- zlecenie na  prowadzenia badań  naukowych w ramach realizacji Modułu nr 2 pn. „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej” w ramach projektu ,,Pilotażowe kompleksy penitencjarne” NMF 2014-2021,
 • Curriculum Vitae wraz z wykazem dorobku zawodowego, naukowego oraz wykazem dorobku publikacyjnego.
 • Kopię dokumentów  potwierdzających kwalifikacje,
 • Oświadczenie  o posiadaniu  udokumentowanego – co najmniej 3-letniego dorobku dydaktycznego lub naukowego, bądź co najmniej 3-letniej praktyki  w prowadzeniu szkoleń  w obszarze  prowadzonych badań z uwzględnieniem pedagogiki penitencjarnej lub resocjalizacji Oświadczenie lub kopie dokumentacji potwierdzające spełnienie  kryteriów, o których mowa  w PKT.III Preferencje,
 • Oświadczenie o zapoznaniu  się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych o których mowa w punkcie informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1.Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii
i Penitencjarystyki w Warszawie ul. Wiśniowa 50 w godzinach 9 00 – 1500  lub za pośrednictwem poczty lub poczta elektroniczną na adres sekretariat@wskip.edu.pl w terminie do 01 marca 2021 r. (liczy się data wpływu dokumentów do WSKiP w Warszawie). Dokumenty powinny być składane z dopiskiem „Oferta pracy – dział projektów „Pedagogika penitencjarna”.

2. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).

3. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wyższa Szkoła Kryminologii
  i Penitencjarystyki w Warszawie, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.
 2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem sekretariat@wskip.edu.pl.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem w następujący sposób: e-mail: iod@wskip.edu.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania zmierzającego do pozyskania osoby, której zostanie powierzone wykonanie określonego w niniejszym ogłoszeniu zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

       1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

       2) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach.

       6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu wyboru osoby do wykonania zlecenia, a także (w niezbędnym zakresie)      
           przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych postępowań, dane będą przechowywane przez okres 1
           roku.

       7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

       1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

       2) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

       3) żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17  RODO;

       4) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

       5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której
              dane dotyczą;

       6) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

       7)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

       8. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO.

       9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Data utworzenia:2021-02-18
Data publikacji:2021-02-18
Osoba sporządzająca dokument:Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Osoba wprowadzająca dokument:Dominika Gałek
Liczba odwiedzin:69